Responsive image
03.02.2019                 Differdange               Am aale Stadhaus                15:00 -  18:00             The dansant 

30.03.2019                 Vianden                     an der Larei                         15:00 - 18:00               The dansant 

01.06.2019                 Remich                      NAVITOURS                       19:00 - 00:30               Päischtcroisère  op der Musel 

17.11.2019                Sansweiler                 Centre culturel                      15:30 - 18:30              The dansant 

24.11.2019                 Remich                      Navitours                              12:30:17:30                musikalesch Scheffsrees